Hafan                                                                              English >

Croeso i wefan Meddygfa Heol Dyfed.

Yma fe ffeindiwch wybodaeth am y feddygfa, ei staff, a'i gwasanaethau.

Cewch wybodaeth ar sut i wneud apwyntiadau, a pha chamau sydd rhaid eu cymryd mewn achos o argyfwng meddygol, neu os oes rhywun yn sâl tu allan i oriau agor y feddygfa.

Er mwyn ffeindio'ch ffordd o gwmpas y safle yma, defnyddiwch y bar glas ar ochr y dudalen, neu cliciwch yr ysgrifen glas sydd wedi ei danlinelli.

Y Feddygfa

Ystyrir y feddygfa fel un o brif sefydliadau meddygol Castell-Nedd. Symudon ni i'r safle presennol yn 1974, ac mae gennym fynedfa addas ar gyfer pobl anabl. Practis hyfforddiant yw hwn, ac yn bresennol, mae gennym Gofrestydd GP (doctor cymwys sy'n hyfforddi ar gyfer meddygaeth deuluol). O dro i dro mae'n bosib y bydd myfyrwyr meddygol yma. Gallwch weld map o'r ardal yma ( yn agor i ffenest newydd - streetmap.co.uk)

Oriau Agor

Llun - Gwener 08:00 - 18:30 (ac eithrio gwyliau banc a hyfforddiant staff)

Mae'r feddygfa ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc.

* Noder, mae'r ddesg dderbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30 am i 6.00pm *


Gwasanaeth Meddyg Teulu Allan o Oriau

Ar gyfer argyfyngau Allan o Oriau, ffoniwch 111

(os bydd angen i chi gysylltu â OOH pan fydd y feddygfa ar gau ar gyfer hyfforddiant Meddyg Teulu / Staff, ffoniwch y feddygfa ar 01639 635331 a dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein peiriant ateb)

Sylwch fod y gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar gyfer problemau na all aros nes bod y feddygfa ar agor nesaf.

Mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 18:30 a 08:00, penwythnosau a gwyliau banc.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn gyfrifol am gyflwyno'r gwasanaeth hwn.

 

Sicrhau Safon 

O dro i dro fe fydd y practis yn cymeryd rhan mewn asesiadau gwirfoddol o safon ei gofal iechyd.

 Fe fydd tîmau asesu yn ymweld â’r feddygfa o Ysgol Feddygol Caerdydd  a Choleg Brenhinnol Meddygon Teulu.

 Mae’r asesiadau yn cynnwys arolygiad o gofnodion ein cleifion. Meddygon  o’r tu allan i’r practis yw yr arolygwyr, ac mae ganddynt ddyletswydd i sicrhau cyfrinachedd. Ni fydd aelodau’r tîm asesu’n lledu unrhyw wybodaeth bersonnol.

 Mae gennych hawl i wrthod hyn. Os ydych am wrthod, dylech ddweud wrth aelod o staff y practis. Fe fyddwn yn parchu eich penderfyniad i wrthod, ac ni fydd ein gofal amdanoch yn cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymarfer

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a byddwn ond yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd yn gyfreithlon. Mae gan bob aelod o staff sy'n gweithio i sefydliad y GIG rwymedigaeth gyfreithiol i gadw gwybodaeth amdanoch chi yn gyfrinachol.

Mae'r Ymarfer yn defnyddio'ch gwybodaeth i roi gofal iechyd i chi. Rydym yn cadw eich cofnodion meddygol yn gyfrinachol ac yn cydymffurfio â'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR).

Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd Ymarfer.

 

Cynllun Cyhoeddiad Meddygfa Heol Dyfed

Mae gennych hawl i wybod am weithgareddau y practis a hawl mynediad I wybodaeth personol arbennig a ddelir yma.

 

Er mwyn sicrhau dirgelwch cleifion, ni allwn drafod materion meddygol personol gydag unrhywun ond y claf ei hun (neu'r oedolyn sydd yn gyfrifol am y plentyn).  Dim ond aelodau y Brif Tim Gofal Iechyd sydd a mynediad i'r wybodaeth sydd yma yn y practis.  Ni fyddwn yn datguddio y wybodaeth yma i unrhyw barti arall heb gael caniatad y claf.

 


dylunwyd gan emedica

Meddygfa Heol Dyfed, Heol Dyfed, Castell-Nedd, SA11 3AW
 
Wedi ei ddiweddaru ar 11.02.2019